Articole

​RELAȚIA PERSONALĂ CU DUMNEZEU - partea a III-a, articol de Laurențiu Stoian

RELAŢIA PERSONALĂ CU DUMNEZEU

partea a IV-a

CULTIVAREA RELAŢIEI PERSOANALE CU DUMNEZEU

  • MÂNTUIREA – PLANTAREA DUHULUI SFÂNT ÎN NOI
  • MÂNTUIREA – PLANTAREA DUHULUI SFÂNT ÎN NOI
  • CULTIVAREA RELAŢIEI – BĂTĂLIA MINŢII – ÎNOIREA MINŢII – LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN NOI – LEGĂTURA DINTRE DUHUL SFÂNT ŞI MINTEA NOASTRĂ

Prin unirea Domnului Isus cu noi devenim una cu El, ajungem să-L cunoaştem, să ne încredem tot mai mult în El, „ştiu în cine am crezut” (2 Timotei 1:12), în acest context îi încredinţăm întreaga noastră fiinţă, conlucrăm la împlinirea planului Lui Dumnezeu (Matei 28:18-20), avem la dispoziţie toată puterea Lui pentru a trăi în sfinţenie. Beneficiem de apartenenţa la familia Lui Dumnezeu: Suntem răscumpăraţi din împărăţia satanei şi iertaţi de păcate (Efeseni 1:7), Suntem moştenitori (Efeseni 1:11), Suntem sub protecţia Lui Dumnezeu (1 Petru 1:5).

Prin plantarea Duhului Sfânt în noi Duhul Sfânt devine: inlocuitorul Domnului Isus (Ioan 14:16), prezenţa lui Dumnezeu în noi (2 Timotei 1:14), călăuzitorul minţii noastre (Ioan 14:26; Evrei 8:10; 10:14-16), sursa puterii noastre (Ioan 15:1 - 11), garantul veşniciei noastre cu Dumnezeu (Efeseni 1:11 -14).

Maleahi 2:16 – „Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi pe cel ce îşi acopere haina cu silnicie, zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră, şi nu fiţi necredincioşi!” Luca 24:45 “Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.” Romani 1:28 “Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” Romani 7:23 “dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.”  Romani 7:25 “Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!... Astfel, deci, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.” Romani 12:2 “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Romani 14:5 “Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele Sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.” 2 Corinteni 10:5 “Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” Efeseni 4:17-18 “Iată, deci, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgînii, în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor.” Efeseni 4:22-23 – cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre” 2 Tesaloniceni 2:2 “să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.” 1 Timotei 4:6 “Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum.” 1 Petru 1:13 “De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.”

Cuvântul Lui Dumnezeu ne atenţionează cu privire la lupta care se dă pentru mintea noastră (luaţi seama în mintea voastră). Dumnezeu ne doreşte cu gelozie pentru Sine (Iacov 4:5), dar El nu ne obligă să Îl alegem pe El. El ne-a prezentat oferta Sa în Isus, dar l-a lasat şi pe satan să ne prezinte oferta lui (vezi Geneza 2 şi 3). Avem libertate totală de alegere.

Lupta dintre Dumnezeu şi satan se dă pentru sufletul nostru, la nivelul gândirii noastre. Satan ne ispiteşte (Iacov 1:13 - 15), Duhul Sfînt doreşte să ne transforme după chipul Lui Dumnezeu prin înoirea minţii noastre (Romani 12:2). Nimeni nu ne forţează, iar Domnul Isus îţi respectă decizia. “De fapt, în om, Duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea” (Iov 32:8). “Le-ai dat Duhul Tău cel bun, ca să-i facă înţelepţi” (Neemia 9:20). “Dumnezeu... ne-a dat... un Duh de putere, de dragoste şi de chibzuinţă (înţelepciune, minte sănătoasă)” (2 Tim.1:7) Ca să ajungem să ne îmbrăcăm “în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu”, trebuie “să vă înoiţi în Duhul minţii voastre” (Efes.4:23-24) Este evident că Duhul Sfânt are de a face cu mintea noastră.

Va urma.

Laurentiu Stoian